Charta Starých pánů

Staří pániJá níže podepsaný hlásím se zcela dobrovolně a bez nátlaku k hrstce nadšenců, kteří si kdoví proč Staří Páni říkají. I když se cítím jako mladý kluk, nápady mám jako mladý kluk i chutě mám jako mladý kluk, tak i přesto se hrdě budu nazývat Starým Pánem, protože je mi ctí být právě v této společnosti. Zároveň jsem si vědom, že se tímto krokem zavazuji respektovat všechny povinnosti, ale i práva Starých Pánů, která jsou stále aktualizována a doplňována vždy, jak konkrétní situace vyžaduje.

Právem každého Starého Pána je povinně, a za předem dohodnutou úplatu, účastnit se několika víkendových akcí za rok, jejichž termín není pevně stanoven, leč je znám v dostatečně dlouhém časovém předstihu. Dále má Starý Pán právo radovat se z dobře vykonané práce, ze získané víkendové svobody a ze všeho dalšího, co za radování stojí. Nepopiratelným právem je i právo na jakoukoliv tvůrčí myšlenku, a to i v případě, že více než o myšlenku, půjde spíše o momentální pomatení mysli. Zásadním právem je i právo na kritiku. Mělo by se ale hlavně jednat o kritiku sebe samého, aby se ostatní Staří Páni necítili případnou kritikou dotčeni.

Povinností Starého Pána je slušné a vstřícné chování ke všem ostatním. Pokud má někdo potřebu poslat někoho druhého, popřípadě celý zbylý kolektiv kamkoliv, učiní tak ve vší slušnosti a s ohledem na možné následky. V případě neúčasti na víkendové akci je povinností Starého Pána včasná omluva a náležité vysvětlení, a to nejlépe písemnou, v krajním případě ústní formou. Důvod neúčasti musí být dostatečně závažný a omluva musí být doručena všem Starým Pánům. Jako sankce za neúčast je stanovena pokuta, která se rovná dvojnásobku poplatku za účast na akci. V případě opakované neúčasti může být pokuta tak vysoká, aby si absentér každou další neúčast včas rozmyslel. Povinností Starého Pána je včasný odběr stravy. V případě, že tak neučiní má smůlu, bude mu stejně účtována a na případný hlad nebude brán zřetel. Připravenou stravu zásadně chválíme, ať je dílem kohokoliv.

Zvláštní kapitolou je nábor nových Starých Pánů. Výběr by měl být v prvé řadě uvážený, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že chuť do práce tu nebude věčně a noví pracovníci budou potřeba. Každý, kdo touží být součástí této vybrané společnosti muže tak učinit za následujících podmínek: zkušební lhůta jeden rok, účast na všech akcích po dobu zkušební lhůty, práce minimálně za tři a uctivé chování ke všem zasloužilým Starým Pánům.

Na důkaz mého absolutního souhlasu se vším, co je shora uvedeno připojuji svůj vlastnoruční podpis. Podpis vlastní krví není vyžadován, neboť leckdo již může trpět chudokrevností a případný úbytek stávajících Starých Pánů není prozatím žádoucí.


 
 
© Staří páni rss RSS